Ple Ordinari de Març – 26/03/2012

El passat dilluns 26 va tenir lloc a la sala d’actes de l’Ajuntament de Banyoles el Ple Ordinari corresponent al mes de març.

Com sempre el ple va començar aprovant l’acta anterior i donant compte de les resolucions d’alcaldia corresponents a l’últim mes. 


Foto: Ràdio Banyoles - www.radiobanyoles.cat


La primera comissió informativa tractada va ser la de Serveis Territorials on es va portar a l’aprovació del plec de condicions per a la concessió administrativa del servei de barca elèctrica i de rems a l’estany de Banyoles.

Recordem que és la primera vegada que aquest servei es regularà en concessió administrativa ja que fins el moment sempre s’havia fet sota llicència municipal. Aquest fet fa que haguem de ser més rigorosos que mai en l’elaboració de les clàusules.

El nostre grup va exposar la seva argumentació sobre tres punts.

En primer lloc, es va reiterar que tota l’operació s’ha portat a terme amb excessiva pressa i d’una forma desgavellada. Continuem no veient clars alguns punts de l’operació de compra de l’embarcació, com per exemple que s’hagi fet per adquisició directe i no a través de concurs, malgrat tractar-se d’una quantitat de 177.000€

En segon lloc,  es va sol·licitar que el cànon de 0’3€ que s’aplicaria per tiquet sota el concepte d’ús del bé comunal, es destinés exclusivament al bé comunal a través dels pressupostos del Consorci de l’Estany, i no que s’utilitzés per part del concessionari per pagar l’amortització de la barca.  

Per últim, es va proposar a l’equip de govern que es repensi la ubicació proposada per a l’embarcador del servei. La Pesquera número 10, l’oficina de turisme, és a escassos metres d’on va tenir lloc el tràgic naufragi de l’any 1998 i creiem que demostra poca sensibilitat cap a les víctimes situar en nou embarcador en aquest lloc. Segurament si les víctimes haguessin estat banyolins i banyolines l’equip de govern tindria molta més sensibilitat a l’hora d’escollir aquest emplaçament.

Tot i que el debat es va allargar durant una llarga estona l’equip de govern va acabar aprovant en solitari la proposta.

La següent comissió informativa va ser la d’administració general i hisenda.

El primer punt d’aquesta comissió feia referència a donar compte de l’informe en referència a les factures pendents de pagament de l’Ajuntament. Com és habitual l’Ajuntament de Banyoles segueix al dia respecte al pagament de proveïdors.

El segon punt de la comissió era una modificació de crèdit per tal de poder fer front a les despeses de posada en funcionament de la barca Anna. En aquest punt el nostre grup va reiterar el que ja havia dit anteriorment posant de manifest que la operació de compra de la barca ha generat moltes despeses possiblement evitables que van encarint mica en mica tota la operació de compra. La modificació de crèdit suposa una disponibilitat de 150.000€ per adquisició de les bateries, pintar la barca, transportar-la, etc., que sumat als 177.000€ de la compra fan un total de 327.000€.

Foto: El Punt - www.elpunt.cat

El darrer punt de l’ordre del dia del ple va ser el de control dels òrgans de la corporació amb les mocions, precs i preguntes.

La primera moció presentada pel grup de la CUP va ser la Moció de modificació del Reglament Orgànic Municipal, per tal que les entitats puguin defensar directament les mocions presentades a través dels grups polítics i al mateix temps afegir l’ús d’eines 2.0 com a forma de comunicació entre la ciutadanaia i l’Ajuntament. El vot de Junts per banyoles va ser favorable però l’equip de govern hi va votar en contra.

La segona moció, també de la CUP, tractava sobre la Insubmissió fiscal on s’instava a la Generalitat de Catalunya i a l'Agència Tributària de Catalunya a establir un protocol d'actuació que permeti realitzar els pagaments d'aquests impostos a la mencionada Agència, i fent, si s'escau, els canvis normatius que puguin ser necessaris. A la mateixa moció s’instava també a ingressar, així que sigui possible, els pagaments efectuats per l'Ajuntament  de Banyoles corresponents a l'Impost Sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), i també, en cas d'haver-n'hi, els corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), a l'Agència Tributària de Catalunya, en comptes d'efectuar-los a l'Agència Tributària Espanyola com s'han realitzat fins ara. El nostre grup va votar-hi a favor seguint el compromís de donar suport al moviment Diem Prou, i entenent que hi ha una escletxa legal que permet actuar en aquest àmbit. Tampoc es va aprovar pel vot en contra de l’equip de govern.

La següent moció presentada per ICV era a favor de fer una crida a la vaga general. El nostre grup es va abstenir intentant reflectir que és responsabilitat del partits i els sindicats fer les crides corresponents a la movilització i no pas l’Ajuntament que és qui ha de garantir la lliure elecció del dret a fer o no fer vaga. Tampoc es va aprovar pel vot en contra de l’equip de govern.
També i ICV va proposar una moció sobre modificar les ordenances i posar subvencions en unitats familiars amb dificultats. Tot i el nostre vot a favor aquesta iniciativa en les ordenances no va anar endavant per vot en contra de l’equip de govern.

Arribat al punt de precs i preguntes el nostre grup en va formular dues.

Junts per Banyoles va demanar explicacions sobre la Factoria d’arts escèniques i concretament sobre si el Sr Joan Solana encara n’és el director. El regidor de l’àrea va aclarir que el contracte se li havia acabat, i que estaven organitzant quin seria el nou model a seguir en la direcció, possiblement s’assumiria des de l’àrea de Cultura, un cop incorporada la Ingrid Calpe.

També es va fer un prec demanant que es tingués més eficiència en la recollida de les deixalles sobretot al centre de la ciutat durant els caps de setmana, ja que s’evidencia que la periodicitat de recollida és baixa i caldria revissar el servei.

JUNTS PER BANYOLES ES MOSTRA EN CONTRA DE LA UBICACIÓ DE L’EMBARCADOR DE LA BARCA TURÍSTICA - 26/03/2012


Després d’estudiar detingudament el contingut de la proposta de bases per al concurs públic de la nova barca de passeig, Junts per Banyoles es mostra totalment contrari a situar l’embarcador per a la barca turística a la Pesquera Num. 10. a escassos metres d’on va tenir lloc el tràgic accident de l’any 1998. És per això votarà en contra de la proposta presentada per l’equip de govern.Aquesta setmana, durant les comissions informatives corresponents al Ple Municipal de dilluns 26 de març, s’han discutit el que seran les clàusules del nou concurs públic per a la concessió de la barca turística de l’estany.

Des de Junts per Banyoles sempre s’ha defensat, i es continua defensant, que la barca de passeig és un dels principals atractius turístics de la ciutat de Banyoles i com a tal s’ha de potenciar i reactivar com més aviat millo.

Ara bé, sota aquest pretext el nostre grup no accepta que es faci de qualsevol manera i creiem que precisament com a principal element turístic de la ciutat cal que la barca, el seu servei i la seva gestió donin la millor imatge possible del municipi. Per aconseguir-ho cal que el servei segui de qualitat i que es produeixi en les millors condicions possibles.

Alhora d’elaborar el nou plec de condicions no es pot oblidar el malaurat accident d’una de les anteriors barques d’esbarjo que l’any 1998 va causar la mort a 21 jubilats fancesos i les conseqüències que aquest fet va provocar a la ciutat a nivell turístic, econòmic i polític.

És precisament per aquest motiu que trobem totalment desafortunada la proposta d’ubicar l’embarcador de la barca turística a la Pesquera número 10 a escassos metres d’on va tenir lloc el tràgic accident. Creiem que l’estany compta amb suficients espais adequats per a instal·lar-hi el nou embarcador i començar així la nova concessió amb una imatge i un servei que ajudin a Banyoles a reforçar la seva imatge com a ciutat esportiva.

Al llarg dels últims dies Junts per Banyoles ja ha mostrat el seu desacord amb les maneres i les presses per tal de recuperar el servei de barca turística. Dos estius sense barca a l’estany són temps suficient perquè l’equip de govern pogués treballar en la posada en servei de la nova concessió i la seva ubicació. Com va essent habitual, la improvització i la no planificació han conduit a una situació desafortunada.

Per tots aquests motius, i si l’equip de govern no fa una proposta alternativa d’ubicació de l’embarcador abans del plenari, Junts per Banyoles votarà en contra de les clàusules de la nova concessió per a la barca turística.

Resum d'actualitat - 16/03/2012

Com anem fent des de fa un temps publiquem un resum d'actualitat amb els principals temes que han aparegut als mitjans en els últims dies sobre Banyoles i el nostre grup municipal:Ple Ordinari de Febrer - 27/02/2012


El ple ordinari de febrer va tenir lloc el passat dilluns 27 de febrer a un quart de nou del vespre a la sala d’actes de l’Ajuntament de Banyoles.
Seguint l’ordre del dia primer de tot es van tractar els punts de Presidència que consisteixen en l’aprovació de l’acte del plenari anterior i donar compte de les resolucions d’alcaldia.
Dins d’aquest primer punt del ple es va donar compte també de la Liquidació del pressupost 2011. L’alcalde es va congratular que tanquessin l’any amb un superàvit de 1,8M€, i va retreure a l’oposició que sempre estiguessin en contra tant si hi ha dèficit com si hi ha superàvit.
Junts per Banyoles es va mostrar en contra del resultat de la liquidació, argumentant que el pressupost està ben executat quan s’han complert les previsions d’ingressos i de despeses i el resultat final és “0”. Evidentment no convé liquidar negatiu com ja ha passat amb aquest Govern de CiU. Però tampoc és bo tenir uns superàvits descomunals. I menys encara si aquests diners del superàvit venen via impostos, perquè recaptar més dels contribuents d’allò que és necessari, no és just. I això és el que ha passat.
Passant als números, el resultat de l’exercici 2011 és tancat amb 1.849.738,25€ de superàvit. D’aquests, 285.000€ es destinen a drets d’exercicis tancats ( insolvències, prescripcions, anulacions, etc), 753.000€ són per tapar el dèficit que el grup de CiU ha provocat durant els darrers anys i finalment encara queden 729.035€ de superàvit final.
D’on han sortit els diners per haver-hi aquest superàvit? Doncs de l’operació amb Aigües de Banyoles qui va ingressar 1.014.600€ a l’Ajuntament a canvi d’una infraestructura que aniria amortitzant, òbviament, i que faria repercutir als seus abonats durant els propers 15 anys.
És a dir els banyolins/es han pagat, encara que no ho sàpiguen, perquè el rebut els anirà arribant durant els propers anys a casa seva; han pagat la mala gestió econòmica dels dèficits anteriors i a més els han permès ara tenir un superàvit de 729.000€.
En un moment en que les famílies ho passen malament, l’Ajuntament recapta uns diners que no necessita. El mateix alcalde ho ha dit, : sense l’operació de les aigües també haguessin tancat en positiu. Sí, haguessin tancat en positiu, en superàvit, però no haguessin pogut tancar el Pla de Sanejament. I aquesta és una pedra a la sabata que tenien de la seva mala gestió. Paradoxalment, volent arreglar un problema, s’han passat de frenada i ara tenim superàvits descomunals.
Recordem que l’Ajutntament té un pressupost de 20M€ i que per tant hi ha hagut un desviament d’un 10%. A més, la Generalitat de Catalunya deu més de 2M€ a l’Ajuntament de Banyoles, i que això sol faria que no fossin necessàries les pòlisses de crèdit ni el pagament dels seus interessos. En total l’Ajuntament té pendents de cobrar 4’2M€ provinents de la Generalitat i els altres organismes públics.
En conclusió, l’operació de l’aigua ha maquillat una situació econòmica que és molt possible que es vagi repetint. L’equip de Govern  no ha fet canvis en l’estructura, el funcionament i gestió de l’Ajuntament i continua tenint grans desviacions en les seves liquidacions de pressuposts. Aquestes desviacions, en positiu i en negatiu, no són més que una mostra de mala gestió pública. Que ens espera per l’any vinent; pèrdues o guanys? Facin les seves apostes.
En aquest punt només es dona compte i per tant no es van produir votacions.
Foto: El Punt. www.elpunt.cat
El ple va continuar amb l’únic punt de la comissió informativa de Serveis a les Persones.  En aquest punt es va portar a aprovació la modificació del estatuts del Consorci de Benestar Social del Pla de l’estany. Per tal de poder accedir a subvencions publiques es proposava canviar els estatuts traient la seva possible participació d’entitats privades. 
Hi vam donar el nostre vot favorable.
La darrera comissió informativa del Ple va ser la de Serveis Territorials. L’únic punt del dia va ser l’aprovació de l’Adhesió al Pacte d’alcaldes i alcaldesses per a una Energía sostenible.
Amb l’objectiu de mitigar el canvi climàtic i lluitar contra l’escalfament global, la Unió Europea ha adoptat el compromís de reduir un 20% les emissions de CO2 abans del 2021, com a resultat d’un augment del 20% de l’eficiència energètica i arribar a una quota del 20% de fonts d’energia renovables. Per a aconseguir aquest objectiu, la Unió Europea dóna protagonisme als ens locals promovent el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses. Aquest compromís implica la signatura del Pacte i que en el termini d’un any els municipis elaborin un Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES).
Hi vam donar el nostre vot favorable.
Finalment, en el Control dels Òrgans de la Corporació, Moció presentada per la CUP en el sentit d’aplicar un recàrrec del 50% de l’IBI als pisos buits.
Junts per Banyoles es va mostrar d’acord amb aquesta aplicació que ja contempla la legislació actual en l’article 72.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Considerem important posar al mercat els pisos buits que hi ha a la ciutat. Segons el Pla Habitatge hi ha prop d’un miler de pisos buits i al nostre parer això fa distorsionar les polítiques sobre ordenació del territori, com el mateix POUM o el Sota Monestir.
El nostre grup va votar-hi a favor en el benentés que en cas de tirar endavant treballarien perquè en l’elaboració de l’ordenança hi haguessin suficients mesures que permetessin que aquelles persones amb intenció clara de llogar no els afectés aquesta mesura, per exemple a través de cedir a la borsa d’habitatges la gestió del lloguer. També varem manifestar la necessitat d’acotar el que s’entén per habitatge desocupat abans de l’aplicació.
CiU i en Jordi Bosch “Barraca” hi varen votar en contra argumentant la dificultat que suposa no tenir una definició d’habitatge desocupat per part de l’Estat.