Ple Ordinari de Febrer - 27/02/2012


El ple ordinari de febrer va tenir lloc el passat dilluns 27 de febrer a un quart de nou del vespre a la sala d’actes de l’Ajuntament de Banyoles.
Seguint l’ordre del dia primer de tot es van tractar els punts de Presidència que consisteixen en l’aprovació de l’acte del plenari anterior i donar compte de les resolucions d’alcaldia.
Dins d’aquest primer punt del ple es va donar compte també de la Liquidació del pressupost 2011. L’alcalde es va congratular que tanquessin l’any amb un superàvit de 1,8M€, i va retreure a l’oposició que sempre estiguessin en contra tant si hi ha dèficit com si hi ha superàvit.
Junts per Banyoles es va mostrar en contra del resultat de la liquidació, argumentant que el pressupost està ben executat quan s’han complert les previsions d’ingressos i de despeses i el resultat final és “0”. Evidentment no convé liquidar negatiu com ja ha passat amb aquest Govern de CiU. Però tampoc és bo tenir uns superàvits descomunals. I menys encara si aquests diners del superàvit venen via impostos, perquè recaptar més dels contribuents d’allò que és necessari, no és just. I això és el que ha passat.
Passant als números, el resultat de l’exercici 2011 és tancat amb 1.849.738,25€ de superàvit. D’aquests, 285.000€ es destinen a drets d’exercicis tancats ( insolvències, prescripcions, anulacions, etc), 753.000€ són per tapar el dèficit que el grup de CiU ha provocat durant els darrers anys i finalment encara queden 729.035€ de superàvit final.
D’on han sortit els diners per haver-hi aquest superàvit? Doncs de l’operació amb Aigües de Banyoles qui va ingressar 1.014.600€ a l’Ajuntament a canvi d’una infraestructura que aniria amortitzant, òbviament, i que faria repercutir als seus abonats durant els propers 15 anys.
És a dir els banyolins/es han pagat, encara que no ho sàpiguen, perquè el rebut els anirà arribant durant els propers anys a casa seva; han pagat la mala gestió econòmica dels dèficits anteriors i a més els han permès ara tenir un superàvit de 729.000€.
En un moment en que les famílies ho passen malament, l’Ajuntament recapta uns diners que no necessita. El mateix alcalde ho ha dit, : sense l’operació de les aigües també haguessin tancat en positiu. Sí, haguessin tancat en positiu, en superàvit, però no haguessin pogut tancar el Pla de Sanejament. I aquesta és una pedra a la sabata que tenien de la seva mala gestió. Paradoxalment, volent arreglar un problema, s’han passat de frenada i ara tenim superàvits descomunals.
Recordem que l’Ajutntament té un pressupost de 20M€ i que per tant hi ha hagut un desviament d’un 10%. A més, la Generalitat de Catalunya deu més de 2M€ a l’Ajuntament de Banyoles, i que això sol faria que no fossin necessàries les pòlisses de crèdit ni el pagament dels seus interessos. En total l’Ajuntament té pendents de cobrar 4’2M€ provinents de la Generalitat i els altres organismes públics.
En conclusió, l’operació de l’aigua ha maquillat una situació econòmica que és molt possible que es vagi repetint. L’equip de Govern  no ha fet canvis en l’estructura, el funcionament i gestió de l’Ajuntament i continua tenint grans desviacions en les seves liquidacions de pressuposts. Aquestes desviacions, en positiu i en negatiu, no són més que una mostra de mala gestió pública. Que ens espera per l’any vinent; pèrdues o guanys? Facin les seves apostes.
En aquest punt només es dona compte i per tant no es van produir votacions.
Foto: El Punt. www.elpunt.cat
El ple va continuar amb l’únic punt de la comissió informativa de Serveis a les Persones.  En aquest punt es va portar a aprovació la modificació del estatuts del Consorci de Benestar Social del Pla de l’estany. Per tal de poder accedir a subvencions publiques es proposava canviar els estatuts traient la seva possible participació d’entitats privades. 
Hi vam donar el nostre vot favorable.
La darrera comissió informativa del Ple va ser la de Serveis Territorials. L’únic punt del dia va ser l’aprovació de l’Adhesió al Pacte d’alcaldes i alcaldesses per a una Energía sostenible.
Amb l’objectiu de mitigar el canvi climàtic i lluitar contra l’escalfament global, la Unió Europea ha adoptat el compromís de reduir un 20% les emissions de CO2 abans del 2021, com a resultat d’un augment del 20% de l’eficiència energètica i arribar a una quota del 20% de fonts d’energia renovables. Per a aconseguir aquest objectiu, la Unió Europea dóna protagonisme als ens locals promovent el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses. Aquest compromís implica la signatura del Pacte i que en el termini d’un any els municipis elaborin un Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES).
Hi vam donar el nostre vot favorable.
Finalment, en el Control dels Òrgans de la Corporació, Moció presentada per la CUP en el sentit d’aplicar un recàrrec del 50% de l’IBI als pisos buits.
Junts per Banyoles es va mostrar d’acord amb aquesta aplicació que ja contempla la legislació actual en l’article 72.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Considerem important posar al mercat els pisos buits que hi ha a la ciutat. Segons el Pla Habitatge hi ha prop d’un miler de pisos buits i al nostre parer això fa distorsionar les polítiques sobre ordenació del territori, com el mateix POUM o el Sota Monestir.
El nostre grup va votar-hi a favor en el benentés que en cas de tirar endavant treballarien perquè en l’elaboració de l’ordenança hi haguessin suficients mesures que permetessin que aquelles persones amb intenció clara de llogar no els afectés aquesta mesura, per exemple a través de cedir a la borsa d’habitatges la gestió del lloguer. També varem manifestar la necessitat d’acotar el que s’entén per habitatge desocupat abans de l’aplicació.
CiU i en Jordi Bosch “Barraca” hi varen votar en contra argumentant la dificultat que suposa no tenir una definició d’habitatge desocupat per part de l’Estat.