Ple Ordinari d'Abril - 07/05/2012


El dilluns set de maig va tenir lloc a la sala d’actes de l’Ajuntament de Banyoles el Ple Ordinari corresponent al mes d'abril. Va ser un ple llarg en que es van agrupar bastants temes d’interès.

L’ordre del dia es va obrir, com sempre, amb els temes de presidència. Es varen aprovar les actes d’anteriors sessions, es va donar compte de les resolucions d’alcaldia  i es va donar també compte de l’habitual informe de morositat.

La comissió informativa d’alcaldia va ser la primera que es va tractar. El primer punt d’aquesta comissió va ser l’aprovació del nom de nous carrers proposats per la comissió de nomenclàtor. Martirià Font, Odette Amigó, Lluís Vilà, Josep Maria Mateu i Josep Maria Corominas seran els noms utilitzats en els nou carrers de la ciutat. A més, el camp d’esports municipals passarà, a proposta del Club Deportiu Banyoles que n’és el concessionari, a anomenar-se Miquel Coromina Moretó.

Els següents dos punts de la comissió estaven lligats ja que en primer lloc es va aprovar una transferència de crèdit per poder-lo realitzar i en el segon es van aprovar dos convenis de col·laboració amb el Cercle dels Catòlics de Banyoles i Comarca. Amb aquests dos convenis s’arriba a un acord amb l’entitat per tal d’executar el compromís adquirit per l’Ajuntament d’oferir als Catolics un espai dins l’edificis de l’Ateneu com a compensació per la cessió al municipi de l’antic teatre dels católics. L'acord amb l’entitat consisteix en un conveni econòmic que els permeti adquirir un immoble amb unes condicions equiparables a l’espai que tenien que l'ajuntament els havia promés a l’equipament de l’Ateneu. Amb aquest conveni s’arriba al final d’una situació que s’havia allargat molt en el temps respecte al que era just que revés l’entitat. El nostre grup va votar a favor d’aquestes resolucions.

L’últim punt de la comissió d’alcaldia va ser la ratificació de l’acord de Junta de Govern local per a la cessió dels terrenys situats al recinte firal de Banyoles per la construcció de la nova escola en mòduls prefabricats. El nostre grup entén que Banyoles necessita una nova escola però va mostrar, com ja hem fet anteriorment, els nostres dubtes en quant a la ubicació. Vam demanar explicacions al regidor d’educació sobre perquè el departament havia rebutjat els altres espais proposats per l’Ajuntament que ens semblaven millors i se’ns va respondre que el departament simplement els va descartar possiblement per motius de facilitat d’instal·lació dels mòduls prefabricats. Un cop més vam mostrar la nostra preocupació respecte la necessitat de planificar l’ordenament urbanístic general de la ciutat i saber on s’han de situar els equipaments d’importància estratègica per la ciutat.

La segona comissió informativa del dia va ser la de Serveis Territorials

El primer punt d’aquesta comissió era la derogació de l’ordenança que establia una distància mínima entre establiments que ofericin el servei de telefonia pública –locutoris-. Una nova normativa europea estableix que aquestes activitats no poden estar limitades i per tant l’ordenança existent queda derogada.

El següent punt, molt semblant al primer, va proposar la modificació i el refós de diversa normativa referent a edificabilitat en que s’han produït canvis a instàncies superiors. El tractar-se d’una adaptació i un refós de normatives el nostre grup hi va estar a favor de la mateixa manera que al primer punt.

El tercer punt de la comissió de Serveis al Territori va ser l’aprovació del conveni de col·laboració entre el departament d’habitatge i l’Ajuntament de Banyoles en el marc de l’oficina d’habitatge de la ciutat. Aquest conveni ja ha estat renovat diverses vegades pel ple de la corporació. El nostre grup va mostrar la seva preocupació per la manca d’agilitat en el procés d’adjudicació de vivenda pública i la va traslladar al regidor d’habitatge el Sr. Jordi Bosch “Barraca” que va dir que era una qüestió que també el preocupava. Independentment el nostre grup va votar a favor d’aquest conveni de col·laboració.

L’última punt d’aquesta comissió va ser la proposta de modificiació, per quarta vegada, del projecte d’edificació a l’espai que ocupava l’antic “Cisne”. El nostre grup cada cop veu menys clara aquesta edificació per model de front d’estany, i per les reiterades modificacions i ajustos que s’estan fent de l’obra. És per això que Junts per Banyoles hi va votar en contra i l’equip de govern ho va aprovar mitjançant la seva majoria absoluta.

La següent comissió informativa va ser la de seguretat, mobilitat, serveis públics i via pública

L’únic punt d’aquesta comissió era l’apovació de la Contractació de la concessió administrativa de la gestió del servei públic d’estacionament controlat de vehicles i del serveis de suport tècnic a la retirada de vehicles. Sota aquesta nova contractació es van presentar novetats en les zones blaves i de pagament de la ciutat. En primer lloc es va anunciar que es suprimia la zona verda de front d’estany i en segon lloc es va presentar el sistema de doble zona blava, una amb el mateix preu a la zona centre i una amb el preu rebaixat a les zones més perifèriques al centre. El nostre grup, ja en l’anterior legislatura, va mostrar la seva disconformitat amb la zona verda de front d’estany que a més no ha generat cap ingrés destacable a l’ajuntament i també ens vam mostrar contraris a unes zones blaves massa allunyades del centre que no responien a la finalitat d’afavorir la rotació de vehicles en els aparcaments del centre. Així, la nova proposta de l’equip de govern va en la línia del que nosaltres ja havíem demanat en moltes ocasions. Estem molt d’acord amb l’eliminació de la zona verda a l’estany i creiem que la opció de dues zones blaves és la demostració que les zones de pagament més allunyades del centre no compleixen amb la seva funció. Vàrem votar-hi a favor però es va destacar que havia faltat valentia per eliminar les zones blaves més allunyades del centre de la ciutat.

Foto: Ràdio Banyoles - www.radiobanyoles.cat

L’última comissió informativa del plenari va ser la d’administració general i hisenda. 

En el primer punt d’aquesta comissió, i vinculat a la modificació del contracte de gestió de les zones d’estacionament controlat es van aprovar les noves tarifes de zona blava per la zona més periferica així com també del sevei de grua.

En el següent punt es va aprofitar la modificació anterior per acutalitzar diverses ordenances per aquest 2012 com ara el servei de columbaris al cementiri municipal i altres que activitats que no tenien taxa establerta. El nostre grup s’hi va abstenir de la mateixa manera que ho va fer en el ple d’aprovació de les taxes pel 2012.

En el torn per al control dels òrgans de govern es varen presentar 4 mocions per part dels diferents grups de la oposició.

La primera de les mocions, presentada per la CUP, sol·licitava que l’Ajuntament donés suport a la difusió i el foment al cooperativisme com a forma de gestió empresarial al nostre territori. El nostre grup hi va donar suport de la mateixa manera que els demés grups i es va aprovar.

La segona de les mocions era del grup d’ICV-idb i proposava l’obertura al públic de l’arqueta de Sant Martirià. El nostre grup que tenia preparat un prec en aquest sentit va votar a favor de la moció. L’equip de govern però va descartar la moció ja que segons es va informar ja s’estava treballant el tema i no veien clara l’aprovació d’una moció respecte un tema que ja s’està treballant.

La tercera de les mocions la va presentar també ICV-idb sol·licitant que Banyoles es declares municipi republicá. La moció va comptar amb el suport del nostre grup i la CUP però també va ser rebutjada per l’equip de govern.

L’última moció va ser presentada conjuntament per tots els grups de l’oposició proposava la creació d’una taula de treball en temes de mobilitat a la ciutat que havia de servir per establir de forma participativa i conjunta les iniciatives en termes de mobilitat a la ciutat. La moció va estar rebutjada per l’equip de govern.

Per acabar el nostre grup va fer dos precs a traves del regidor David Juan. En primer lloc es va demanar que s’aclarís el repartiment de la ubicació de les parades per Sant Jordi ja que si ve s’afirma que es fa per sorteig des de fa alguns algunes parades, com per exemple la del nostre grup, repeteixen una i altra vegada en el mateix espai. També es va sol·licitar l’adaptació de l’horari d’engegada i apagada de la il·luminació de l’església de Santa Maria i el Monestir per tal d’intentar estalviar algunes hores d’il·luminació a altes hores de la nit.