Ple Ordinari de Juny 25-6-2012

EL SOTA MONESTIR


El dia 26 de juny de 2012 a un quart de nou del vespre es va dur a terme el Ple ordinari del mes de juny de 2012.

El punt de l'ordre del dia que va concentrar tota l'expectació va ser la proposta de l'equip de Govern de CiU i el regidor no adscrit Jordi Bosch de portar a Ple l'aprovocació inicial de la modificació del Pla General de l'anomenat Sota Monestir ( NP4, UP8, UP5 i UA34).

L’ interès d'aquest punt va portar a assistir un nombrós públic a la sala de plens de l'ajuntament. 

Abans del ple la majoria d'assistents s'havien concentrat davant de l'ajuntament per llegir un comunicat en defensa del sota monestir, del patrimoni que representa per la ciutat  i de la necessitat de salvaguardar-lo lluny de noves actuacions urbanístiques. El conjunt de persones assistents esperaren al final del ple per tal de poder intervenir i donar el seu punt de vista sobre el punt tractat.

Després de donar la veu a cinc intervencions al públic, l'alcalde va decidir aixecar la sessió al·ludint que no es respectava l'ordre a la sala. d'aquesta manera molts ciutadans es quedaran sense l'opció de poder intervenir i retreien a l'equip de govern la seva gestió de la majoria absoluta.

Anteriorment els grups municipals varen exposar els motius del seu vot, en contra o l'abstenció, però la majoria absoluta de l'equip de Govern va aprovar la Modificació Puntual amb els termes que s'havia presentat.

Junts per Banyoles es va abstenir en la votació. La justificació d'aquest posicionament rau en la impossibilitat de donar un vot favorable a un projecte que no ha estat prou consensuat amb la població, que no s'han estudiat suficientment altres alternatives, que no justifica l’ interès d'aquesta aprovació inicial, i que no es subjecta a unes necessitats objectives, i sobretot actuals, que demanen que l'opció plantejada és l’idònia. I sobretot, perquè aquesta proposta és molt millorable si s’introdueixi dins l’anàlisi global del municipi a través dels treballs del POUM.
Al mateix temps varem decidir no donar un vot en contra a la proposta presentada, en el moment de l'aprovació inicial perquè ens allunyava de la possibilitat d’introduir les modificacions necessàries per fer rectificar a l'equip de govern en les seves pretensions. D’entrada admetem que la solució proposada millora l’actual planejament, però és lluny de trobar un model que aprofiti al màxim les oportunitats del sota monestir. Sabem que és difícil que l'equip de Govern rectifiqui la seva posició de tirar endavant aquest camí iniciat abans de l'aprovació inicial del POUM, però hem de ser convincents durant l'aportació de les propostes dins el termini d'exposició pública, per fer-ho possible. Per això el nostre posicionament d'abstenció en l'aprovació inicial, i a l'espera de determinar el vot definitiu en l'aprovació provisional, segons els acords i modificacions que hàgim pogut incorporar. Sabem que serà difícil, però Junts per Banyoles ho vol intentar des de les eines que li permet l'acció política que representa el nostre grup municipal.

A continuació adjuntem la intervenció del portaveu de Junts per Banyoles en el Ple.


Intervenció del portaveu de Junts per Banyoles arran de la proposta d’aprovació inicial  de la modificació puntal del Pla General a l’àmbit de la Ronda Monestir- Riera Canaleta (l’anomenat Sota monestir)

Bona nit.
Gràcies Sr Alcalde. Regidors, regidores, públic en general.
Avui aprovem inicialment el POUM de Banyoles, o quasi. I és que a ningú se li escapa que una modificació d’aquesta dimensió, amb un municipi acotat com el que tenim, deixa molt poc marge de joc al futur POUM, passant aquesta Modificació Puntual a tenir quasi la mateixa transcendència que el mateix POUM. Per això demano ara, a l’inici de la meva exposició, una certa flexibilitat en el temps del meu torn.
Properament quan començarem a debatre el POUM tindrem una mobilitat reduïda, perquè ja haurem aprovat aquesta modificació puntual. I no si val a dir que el POUM per ser d’un rang superior pot també acabant modificant aquesta Modificació Puntual del Sota Monestir, perquè si creiem que això pot passar, i lo normal és que passi, no té massa sentit aprovar avui aquesta modificació puntual.
Si el Pla General actual fos un Pla modern, actual, poc envellit, i adaptat a les normes urbanístiques que manen els models actuals, i tingués vida per uns quants anys, tindria més sentit una modificació semblant a aquesta. Ara bé, quan tenim un Pla General a l’UVI, quan tenim el POUM que truca a la porta, de fet ja està a punt d’entrar com vostès han recordat en més d’una vegada dient que els treballs ja fa un any i mig que s’hi està treballant i que estan pràcticament llestos per posar-los a sobre la taula. Si això és així, que no en dubtem per què també es diu a la memòria normativa, aleshores encara té menys sentit voler fer passar la Modificació Puntual per davant del POUM, només per unes setmanes, o mesos. Ni que sigui per dos o tres anys. no té cap mena de sentit. O potser sí que en té, però ens haurien d’explicar quina és l’ urgència que fa que els dos processos no puguin anar paral·lels, amb una sola aprovació final.
El que s’intenta fer al sota Monestir és millorar l’àmbit i fer viable el seu desenvolupament urbà. Veritat?, fer aquest desenvolupament vol dir posar a l’abast més parcel·les per fer més habitatges a la ciutat. Al voltant de 650 habitatges, 2000 persones. Aquesta és la urgència? La de posar a disposició 650 habitatges més en una ciutat en que té tota la zona de la Formiga per ocupar pràcticament, en que hi ha al voltant de 400 pisos per vendre a la ciutat de nova construcció, en una ciutat en que hi pot haver al voltant de 1000 cases existents per ocupar. Segons el mateix document que es presenta a Banyoles hi ha 2088 habitatges vacants. No¡ aquesta no és la urgència.
A més hem de tenir present que quan es parla de l’evolució futura de la població dins la Memòria social s’agafen les dades de l’IDESCAT, fins l’any 2010, però no s’utilitzen les dades que té l’ajuntament respecte el 2011 i el 2012, que són de retrocés de la població, vostès ho saben, no només ho han notat en el propi padró sinó també en les inscripcions escolars per posar un exemple. Per tant l’escenari que dibuixava el Pla Director Comarcal d’un creixement continuat, ja no s’està produint, i per tant la resposta de la ciutat ha de ser diferent que si el creixement fos continuat.
És més els mateixos veïns tenen clar, com ho tenim tots, que dins els propers 10-15 anys el sota Monestir no es desenvoluparà. Per tant si no són els habitatges, quina és la urgència per ordenar-ho abans que el propi POUM ho faci?, quina és la urgència que fa que no es pugui aprovar d’aquí 2 ò 3 anys dins el POUM?.
Intentem trobar-hi una resposta. Si no és la necessitat d’habitatges, potser és tenir a disposició uns terrenys per a futurs equipaments perquè a hores d’ara es necessiten urgentment?, pensem que no. Primer perquè tenim terrenys cedits que actualment l’Ajuntament no els hi dona cap ús, els mateixos de l’(zona Remei), (zona iNdustrial Can Puig). A més, mai s’ha plantejat aquesta necessitat urgent com excusa de la modificació puntual. És més es renuncia a espais d’equipaments com els entenem a favor d’hortes públiques.
He intentat trobar la resposta a la memòria ambiental on podem trobar l’objecte d’aquesta modificació, diu que “L’objecte d’aquesta modificació és l’ordenació urbanística de l’àrea central de Banyoles, per tal de relligar els diferents barris de la ciutat i permetre un desenvolupament urbanístic que integrin els valors naturals d’aquest espai. Així mateix, el desenvolupament d’aquesta àrea permetrà crear un nou eix viari central, que alleugerirà la congestió de l’antiga carretera (actualment Avinguda dels Països Catalans i Carrer de la Llibertat).”
O sigui que l’objecte més important és el de fer possible els sistemes viàries, sobretot els de caràcter General. Però curiosament en tots els documents no es fa referència ni es tracte com es pretén portar a terme aquesta infraestructura. Si partim de la situació actual econòmica, de la sobre-oferta en habitatges, d’una perspectiva d’ almenys 10 anys sense que es desenvolupi ( visió pròpia), de cap sistema d’intervenció pública per fer possible que aquests eixos, com ho fem possible?
vista de les hortes i el monestir de Sant Esteve
¿Perquè no es plantegen solucions en aquest document de com poder-ho fer possible anticipadament sense desenvolupar la zona?. I si bé en algun apartat s’anota aquesta necessitat, en l’objectiu 6 de l’ISA, en cap cas es posen possibles solucions per tal que la ciutat pugui disposar d’aquests Sistemes Generals de forma anticipada abans de la urbanització de l’àmbit.
Nosaltres coincidim en aquest aspecte, però trobem a faltar una proposta per fer-ho viable. Junts per Banyoles pensem que cessions anticipades o fins i tot ocupacions anticipades permetrien trobar una solució a aquest aspecte de vialitat general. I ara, era el moment de trobar compromisos amb les propietats, arran del tracte que es fa a través de deixar als habitatges existents exclosos del projectes de reparcel·lació.
Quina és doncs la necessitat real per tirar endavant aquesta MP?, o és només un convenciment polític per ordenar millor una zona aturada de fa anys a l’espera de millors moments?.

A la pag 29 i 30 de la memòria normativa justifica aquesta modificació agafant-se a l’anunciat del PDU quan esmenta “l’estratègia de canvi d’ús i reforma interior”
“Es considera prioritari pel desenvolupament urbanístic de la ciutat, l’adequació d’aquesta àrea als criteris i determinacions del PDU del Pla de l’Estany, amb el canvi d’ús i reforma interior, i adaptant els paràmetres del PGOU a aquests nous usos i finalitats. La prioritat i urgència de l’adaptació d’aquesta zona, per disposar de l’espai més central i idoni pel desenvolupament urbanístic així com una amplia zona d’equipaments, fa que es consideri més oportuna la seva tramitació prèvia a la revisió del PGOU que tindrà un procés i un plantejament molt més amplis.
Es considera per tant, com a tramitació més idònia, aquesta modificació de l’àrea urbana del PGOU per adaptar-la al Pla Director Urbanístic del pla de l’Estany amb prioritat i per avançat sobre els treballs d’inici i de redacció del nou POUM.

No hi estem d’acord, primer de tot perquè això no és cap justificació de res. No es justifica per la necessitat d’habitatges; no es justifica per disposar de més zones d’equipaments. El nostre grup al·legarà sobre aquestes justificacions durant l’exposició pública amb la intenció que el Departament d’Urbanisme sigui coherent amb els avisos que ha anat fent a aquest consistori que ja n’hi ha prou de modificacions puntuals i que el que cal és redactar el POUM.
Si ens ho han dit, reiteradament per petites modificacions d’illes, no faran la mateixa reflexió per 25 Ha, en un municipi que té poc marge d’expansió?

De forma més precisa, volia fer alguna consideració o reflexió.
Pel que fa a les dades d’anàlisi algunes son poc actuals, sobretot les que provenen de l’IDESCAT, que son de fa 11 anys, mercat de treball i població, estructura sectorial i llocs de treball
Cal canviar la Pag. 9 de la memòria i normativa quan parlant dels recs , diu que aquests van ser propietat del Monestir fins l’any 1985, any en que es  va signar la Concòrdia de les Aigües de l’Estany.
Interessant les dades sobre la necessitat d’habitatges quan es diu que:  a Banyoles el parc d’habitatges principals és de 7.838, de secundaris 712 i de vacants 2088, sumant un total de 10.638. ens quedem amb la xifra de 2088 habitatges vacants. Ho entenem bé que vacants vol dir no ocupats?. Aquesta dada ens ha de fer reflexionar i molt. No només en l’àmbit del que es pretén al sota Monestir, sinó en l’àmbit de tot el terme municipal.
Un aspecte a tenir en compte en aquest àmbit és el plànol de la inundabilitat de l’àmbit bona part de l’UP5 és inundable greu o moderat, és a dir amb inundacions previsibles a 10 anys o a 100 anys. En el primer no es permet cap ús i només la preservació del règim del corrent. En el segon cas no es permet la construcció ni l’edificació i s’ha de preservar els règims de corrents. només les zones inundables amb retorns de 500 anys es permet construir-hi. En les zones NP4 i UP8 també són importants els retorns de 10 i 100 anys. al nostre entendre aquest fet pot comportar dificultats en portar a terme el dibuix plantejat.
Qui durà a terme les accions necessàries a la riera Canaleta per fer possible la construcció d’habitatges en una zona, actualment inundable?, quin és el cost estimat?, és possible que aquest cost faci inviable el desenvolupament de l sector.? No hem vist aquest cost aplicat als costos de repercussió estimats en els àmbits.
Aquí potser podiem haver parlat de la figura del No Urbanitzable. No trobem aceptable que es resolgui el concepte de retorn al No Urbanitzable només dient que aquesta no és la seva opció. Pensem que solucions intermèdies entre les dues postures podrien ser molt justes. Perquè no es pot convertir en No Urbanitzable part del terrenys de la riera Canaleta, que de fet no son aptes per a la Urbanització pel fet de ser inundables. Per què no?, i situen les zones verdes al costat d’aquest No Urbanitzable, donant-li més amplitud i adaptant-se millor a la protecció dels valors de l’àmbit.
Pensem que s’hauria pogut estudiar una solució com aquesta.
Pel que fa als Horts, la determinació de quins són els horts a preservar s’ha fet des d’un  punt de vista més urbanístic que no pas des d’un d’ambiental. On és l’estudi dels ambientòlegs que sostenen aquesta decisió?. En l’àmbit del POUM l’Avaluació Ambiental tractaria a fons aquesta qüestió. En l’àmbit de la modificació puntual la decisió és purament urbanística
Quan el PDU parla que el Sota Monestir s’haurà de tenir present la protecció del Sistema de recs i hortes pel seu valor patrimonial, no vol pas dir que s’aprovarà inicialment una modificació puntual del sota Monestir i que a la memòria es farà referència a que la protecció de recs i hortes es deixarà per més endavant. No. Si es planteja l’urbanització del Sota Monestir el legislador diu que caldrà tenir en compte la protecció dels sistemes i recs i hortes i no pas desentendre-se’n. Cal que amb l’aprovació de la modificació parcials, o fins i tot abans, hi hagi aprovat el Pla Especial de Recs, tal i com orienta el PDU, Tal com mana el PG, i tal i com s’ha compromès aquest Govern nombroses vegades i que se n’oblida constantment.
No ens enganyem les directrius del PDU van dirigides als futurs POUM de la comarca, no a una modificació puntual subsidiària dels planejaments generals.
Zona Industrial UP5
Vostès insisteixen contínuament en aquest document que el que fan amb aquesta proposta és acollir-se als criteris del PDU. Però jo els llegiré exactament el que diu el PDU respecte als canvis d’usos i reformes interiors: S’Assigna en aquelles àrees en què el Pla ha detectat disfuncions de la dinàmica urbana per la presència d’una àrea especialitzada amb un ús determinat. D’acord amb aquests estratègia els Plans d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) corresponents han de centrar les seves propostes en els canvis d’ús i les reformes urbanes necessàries per solucionar la disfunció, assignant un ús residencial i/o dotacional al sòl en qüestió. En Concret: Els terrenys de la font de la Puda, en referència a ESPA., i la zona UP-5 , així com l’UA-5 Pla Especial II i III ( Juncà) que serà determinat en el POUM.
Però ès clar amb un dibuix acotat d’aquest àmbit no ens permet situar on més li convé la zona industrial a la ciutat, senzillament perquè aquí no hi cap. Un altra motiu per deixar pel POUM aquesta solució que torna a ser conjunta, d’àmbit municipal, i no voler fer entrar en calçador una zona industrial dins aquest àmbit sense treballar en cap més alternativa.
Afegeixo que, a l’Article 15 quan es parla dels usos admesos dins l’UP5 es diu : “usos secundaris: Industrial, taller, taller artesanal, magatzem. I usos compatibles: habitatges unifamiliars lligats al taller o industria instal·lada.”.
Primer dir que no deuen ser els usos secundaris els de l’industria, taller, etc, sinó els usos principals.  Segon, Pel que fa a l’aprofitament urbanístic del sector marcat amb el 10% assenyalar que segons el Decret 1/2010 art 45, c) diu que: En el cas que mitjançant una modificació del planejament urbanístic general s’incrementi el sostre edificable, la densitat de l’ús residencial o la intensitat de l’ús industrial, o es transformin els usos de determinades parcel·les del sector o del polígon d’actuació urbanística... el percentatge és superior i la documentació a incloure en la MP més àmplia. Que no detallo, però que deixo aquí per a la seva comprovació i aclarirment si tant a la UP5 com a l’NP4 els hi és d’aplicació aquest article, donat que s’ha canviat la densitat o bé fins i tot els usos.
Altres consideracions
Per altra banda en el sector NP4 no es destinarà espai per equipaments, ja que es concentren en els espais lliures, a les hortes. Hem de tenir present que malgrat les hortes siguin públiques aquestes seran cedides a concessió, i per tant el benefici públic, a banda del visual; s’haurà de tenir en compte.
En l’àmbit de NP4 s’ha modificat la densitat de l’ús residencial passant de 22hab/Ha a 25 hab/Ha, essent-li d’aplicació l’Article 99 del D1/2010 referent a les obligacions que comporta la modificació de les figures de planejament urbanístic en el cas d’un augment de la densitat de l’ús residencial
Pel que fa a les als habitatges de protecció pública, oficial i concertat, no s’ha anat més enllà dels mínims exigits per llei. Potser calia haver estat una mica més exigents tenint present les dades actuals de 323 habitatges a Banyoles, respecte als 1221 de titularitat pública i 1019 de parc social que hauríem de tenir.
Pel que fa a l’informe ambiental aquest té l’esperit d’un informe ambiental més de cara al POUM que de la pròpia Modificació Puntual. Les 47 primeres pàgines són genèriques i totalment aptes per l’avaluació del futur POUM. La resta fa un anàlisi genèric del que exigiria l’ ISA del POUM i n’extreu els objectius respecte a la MP. O sigui tenim mitja feina feta.
En l’informe ambiental alhora d’establir i estudiar les alternatives considerades només n’hi ha dues, la situació actual hereva del text refós del 2001 i la MP que es presenta. Òbviament es tria la nova, que millora substancialment el que estableix l’actual PG. Tanmateix hagués estat bé estudiar alguna alternativa semblant a la proposada, fins i tot alguna alternativa que introduís algun espai cap al No Urbanitzable i quedés exclòs de d’urbanització, com per exemple la zona inundable.
I acabo
No hem acabat d’esbrinar quines son les necessitat d’aquest intent de nova ordenació, quan estem a les portes de presentar els treballs previs del POUM. Sembla que avui després d’aquest procés de treball del sota monestir , estem en millors condicions per trobar una solució i sortida a aquest àmbit per tal que es pugui desencallar amb unes condicions urbanístiques millorades respecte al PG. Indiscutible. Totes les propostes que s’han presentat del sota monestir milloraven el que figurava al PG. Però continuem sense trobar resposta a la pregunta, perquè és necessària aquesta aprovació abans del POUM.?
Reglamentar de nou aquest àmbit, on hi ha la major part dels recs de la ciutat i deixar de banda l’inici dels treballs del Pla Especial de Recs, és una altra oportunitat perduda.
Plantejar-se aquesta nova urbanització de 690 habitatges, sense haver estat capaços de justificar aquesta necessitat a través del Pla Habitatge i la repercussió dels habitatges buits i parcel·les i pisos per ocupar, és fer una previsió molt poc científica i que no toca de peus  a terra.
No oblidem que  “l’Ajuntament té prevista també en uns terminis molt immediats, la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana vigent, el que permetrà una reconsideració global de les previsions de desenvolupament urbanístic al municipi.(pag 58 de la memòria). No ho dic jo, ho diu el document que avui aprovem.
Entenem que  l’objectiu que es pretenia s’ha complert en part, tenir damunt la taula un nou dibuix, que millori la situació actual, i que els veïns implicats directament s’hi sentin majoritàriament còmodes, cosa que podrem comprovar durant el període d’al·legacions. Però també havia d’assolir altres aspectes més amplis, com ara valoritzar més els aspectes intrínsecs d’aquesta zona, i escoltar a tota la ciutat en el procés de participació establert en els POUMs.
Junts per Banyoles varem votar a favor per engegar aquest debat del sota monestir perquè calia millorar la situació actual, ancorada des de feia temps, i tots en tenim responsabilitats. Els representants polítics hem de prendre decisions i hem d’encarar els problemes i aportar solucions, i el que es busca en aquest treball és trobar una solució a ordenar una zona realment malmesa, desestructurada, esgavellada, que s’ha anat deteriorant amb els anys, amb els abandonaments de els activitats que s’hi portaven a terme.
Tanmateix Junts per Banyoles no votarem a favor d’aquesta aprovació inicial perquè considerem que encara es pot millorar substancialment la proposta actual. Indiscutiblement, s’adequa a un urbanisme més modern i sostenible,  però trobem a faltar alguns complements que ens haguessin ajudat  millorar la proposta i aquests ingredients només els trobem en el tractament del POUM.
L’hora de la veritat vindrà a l’aprovació provisional esperant que es recullin part de les nostres aportacions que farem durant l’exposició pública, algunes d els quals ja he anat desgranant avui i que ens semblen essencials pel nostre posicionament final.
Moltes gracies.
Josep Vicens Teixidor
Portaveu de Junts per Banyoles
25 de juny de 2012.


Ple Ordinari de Maig – 28/05/2012


El passat dilluns 28 de maig a un quart de nou del vespre va tenir lloc el Ple Ordinari d’aquest mes a l’Ajuntament de Banyoles.

Els temes de la comissió de presidència van obrir, com és habitual, el debat del plenari. Es va donar compte, corregint algunes errades, de l’acta del ple anterior com també de les Resolucions d’Alcaldia des de l’anterior sessió plenaria.

L’única comissió informativa del dia va ser la de serveis territorials. El primer punt de l’ordre del dia va consistir en ratificar la decisió de desestimar una al·legació al concurs de gestió de la barca de passeig presentada fora de termini. En el següent punt de la comissió es van afegir diverses modificacions en el reglament d’usos del Pla General de Banyoles. Els modificacions eren de poca rellevància però de naturalesa diversa. Per una banda la regulació de les activitats que es poden fer als soterranis i per l’altra l’adaptació a la normativa europea de la llei que regulava les activitats comercials al barri de la Fraga. Davant d’aquestes modificacions sistemàtiques al Pla General el nostre grup va recalcar que cal afrontar el Pla General de forma urgent per tal de d’adaptar-lo a les noves necessitats. En la votació el nostre grup es va abstenir.

Després d’aquest únic tema es va passar a les mocions. En aquest apartat Junts per Banyoles va presentar, a través del regidor Xavi Bosch, una moció en que s’insta l’Ajuntament a col·laborar en la iniciativa popular europea per tal que els nous estats sorgits d’estats membres de la Unió Europea puguin, si així ho desitgen, continuar formant part de la Unió Europea de ple dret.  La moció es va aprovar amb el vot a favor de tots els grups, inclòs l’equip de govern. Sorprenenment el grup de CiU, a l’hora de defensar la seva posició, va dedicar-se a criticar la roda de premsa que Junts per Banyoles havia fet uns dies abans. Tot i les crítiques van votar a favor de la iniciativa.

La següent moció la vam presentar conjuntament el nostre grup i la CUP. Es tractava d’una moció per tal de donar suport a la campanya popular #novullpagar que reclama la revisió de les concessions administratives a les autopistes catalanes tenint en compte que ja estan amortitzades i són un greuge comparatiu pel nostre país. La moció no va poder ser aprovada pel vot negatiu de l’equip de govern de CiU i el regidor no adscrit Jordi Bosch “Barraca”.

Foto: Ràdio Banyoles - www.radiobanyoles.cat


Després de les mocions, i com ve sent habitual per part de l’equip de govern va entrar a ple un tema d’urgència que es va acabar convertint en el tema més important del plenari.

Davant la situació de desert en el concurs per a l’adjudicació del servei de barca turística a l’estany l’equip de govern va posar a debat un nou plec de clàsules per tal d’intentar, almenys en un segon intent que algunes empreses es presentin al concurs.

Les principals novetats respecte el concurs anterior són que s’elimina l’amortizació anticipada requerida de 100.000€ i que la taxa del bé comunal passa de 0,30€ a 0,15€.

El nostre grup sempre ha criticat les presses de l’equip de govern en la gestió d’aquest concurs. Si bé és veritat que tots els grups estem d’acord que la barca de passeig és un dels emblemes turístics de la ciutat l’equip de govern ha tingut dos anys per preparar el concurs i ho ha deixat per última hora. Si en aquesta segona volta es presenta algun concursant potser hi haurà barca a mitjans de juliol.

D’altra banda, el nostre grup va criticar que l’equip de govern digui una i altra vegada que la barca no costa res als banyolins i banyolines. No és cert, ja que de moment – i amb aquest nou concurs encara amb més evidència – el cost de la barca l’han suportat les arques municipals i serà així almenys pels propers 16 anys en que el concessionari anirà amortitzant aquesta inversió del consistori.
A més, cada cop que l’ajuntament porta a ple algun aspecte del concurs és una oportunitat perduda per arreglar el que ens sembla, des de junts per Banyoles, un error en la situació de l’embarcador. Continuem no veien clara la ubicació proposada per l’equip de govern i aquest no ha fet cap gest per apropar posicions.

La nova concessió administrativa es va acabar aprovant d’urgència i fent valdre un cop més la majoria absoluta per davant del consens i l’acord.  

El plenari va acabar com sempre amb el torn de precs i preguntes en que el nostre grup va aprofitar per preguntar sobre l’aprovació del pla del Sota Monestir, que va estar a punt d’anar a ple però va ser desestimat a l’últim moment o l’atenció en català al museu darder.